Ús de cookies

En compliment amb el que es disposa en l'article 22.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquesta pàgina web li informa, en aquesta secció, sobre la política de recollida i tractament de cookies.

Utilitzem cookies per facilitar l'ús de la nostra pàgina web. Les cookies són petits fitxers d'informació que ens permeten comparar i entendre com els nostres usuaris naveguen a través de la nostra pàgina web i, d'aquesta manera, poder millorar conseqüentment el procés de navegació. Les cookies que utilitzem no emmagatzemen dada personal algun ni cap tipus d'informació que pugui identificar-li. En cas de no voler rebre *cookies, per favor configura el teu navegador d'Internet perquè les esborri del disc dur del teu ordinador, les bloquegi o t'avisi en cas d'instal·lació de les mateixes. Per continuar sense canvis en la configuració de les cookies, simplement continua a la pàgina web. Aquesta informació la utilitzem per millorar la nostra pàgina, detectar noves necessitats i valorar les millores a introduir amb la finalitat de prestar un millor servei als usuaris que ens visiten.

Per permetre, conèixer, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu equip pots fer-ho mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador.

Política de cookies

Uso de cookies

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, esta página web le informa, en esta sección, sobre la política de recogida y tratamiento de cookies.

Utilizamos cookies para facilitar el uso de nuestra página web. Las cookies son pequeños archivos de información que nos permiten comparar y entender como nuestros usuarios navegan a través de nuestra página web y, de este modo, poder mejorar consecuentemente el proceso de navegación. Las cookies que utilizamos no almacenan dato personal alguno ni ningún tipo de información que pueda identificarle. En caso de no querer recibir cookies, por favor configura tu navegador de Internet para que las borre del disco duro de tu ordenador, las bloquee o avise en caso de instalación de las mismas. Para continuar sin cambios en la configuración de las cookies, simplemente continúa en la página web. Esta información la utilizamos para mejorar nuestra página, detectar nuevas necesidades y valorar las mejoras a introducir con el fin de prestar un mejor servicio a los usuarios que nos visitan.

Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo puedes hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.

 

Política de cookies

Use of cookies

In compliance with the provisions of article 22.2 of Law 34/2002, of July 11, on Services of the Information Society and Electronic Commerce, this website informs you, in this section, about the Cookies collection and treatment policy.

We use cookies to facilitate the use of our web page. Cookies are small files of information that allow us to compare and understand how our users navigate through our web page and, thus, to improve the navigation process accordingly. The cookies we use do not store any personal data or any type of information that can identify you. In case you do not want to receive cookies, please configure your Internet browser to remove them from your computer's hard drive, block them or warn you in the case of installation of them. To continue unchanged in the configuration of cookies, simply continue on the web page. We use this information to improve our site, detect new needs and evaluate the improvements to be introduced in order to provide a better service to the users that visit us.

To allow, know, block or delete cookies installed on your computer you can do so by configuring the browser options installed on your computer.

Cookie policy

ANTAVIANA FILMS
VFX &POSTPRODUCTION 

Mª Rosa Fusté

Directora / CEO

mrosa.fuste@antavianafilms.com

Mireia Aragonés

Manager

mireia.a@antavianafilms.com

Cristina Garmón

Postproduction & VFX Manager

cristina.garmon@antavianafilms.com

  • Grey Vimeo Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon